Regulamin | Weekend biegowy z Sokołem

REGULAMIN X BIEGU IM. WŁADYSŁAWA HRABIEGO ZAMOYSKIEGO

CEL IMPREZY:
Uczczenie pamięci Władysława hrabiego Zamoyskiego.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

TERMIN I MIEJSCE:
Start: 02 czerwca 2019 r. o godz. 7.30 z Palenicy Białczańskiej (przed Morskim Okiem)
Uroczyste zakończenie: ok. 13.00 w Kinie "Sokół"

TRASA:
Trasa biegu prowadzi drogą asfaltową z Palenicy Białczańskiej (980 m n.p.m.)
przez Wodogrzmoty Mickiewicza (1100 m n.p.m.) do Morskiego Oka (1410 m n.p.m.).

DYSTANS: 10 km

KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety:

 • K - 1   16 - 34 lat
 • K - 2   35 - 49 lat
 • K - 3   50 lat i więcej

Mężczyźni:

 • M - 1   16 - 39 lat
 • M - 2   40 - 49 lat
 • M - 3  50 - 59 lat
 • M - 4   60 lat i więcej

NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują oryginalny pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne X Biegu im Władysława hrabiego Zamoyskiego mieści się w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2, tel./fax. 18 206 41 56.
Zgłoszenia w formie elektronicznej rozpoczną się 09 marca 2019 r. (link na biegisokole.pl) i będą trwały do 27 maja 2019 r. (lub wyczerpania limitu). Po tym terminie zgłoszenia możliwe tylko w biurze zawodów.
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących w biegu głównym do 300 osób. Po osiągnięciu limitu zgłoszeń, w liczbie 300 zawodników, (w tym  20 pakietów jest do dyspozycji organizatora) Lista zgłoszeniowa zostanie zamknięta.
Bieg ma charakter otwarty. Zawodnicy, muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu, formularz zgłoszenia i wpłacić opłatę startową.
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w biegu.

Zawodnicy do biegu będą kwalifikowani na podstawie kolejności zaksięgowanych wpłat.
Jeśli ktoś dokona wpłaty, a zdarzy się, że nie zostanie zakwalifikowany do biegu pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego został dokonany przelew.

OPŁATY:
Opłata za bieg wynosi:
70 zł do 27 maja 2019 r.
100 zł opłata wniesiona w biurze zawodów
Wpisowe (tylko za bieg "Zamoyskiego") należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 z informacją  "imię, nazwisko, za udział w Biegu Zamoyskiego".

Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przepisania pakietu startowego na inną osobę np. kontuzja).

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-pamiątkową koszulkę techniczną,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. "Sokół" Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia się do 05 maja 2019 r.).

WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 w dniach 30.05.2019 r. (czwartek) w godz. 17.00 - 20.00, 31.05.2019 r. (piątek) w godz. 17.00 - 21.00, 01.06.2019 r. (sobota) w godz. 18.00 - 19.00 i na miejscu startu (Palenica Białczańska) w godz. 6.45 - 7.15 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani.

Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
Ze względu na trudną trasę wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (organizator nie zapewnia ubezpieczenia).
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
W dniu 02.06.2019 r. w godzinach 6.45-7.15 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu im. hrabiego Władysława Zamoyskiego rozstrzyga Sędzia Główny jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.


Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem
Burmistrz Miasta Zakopane

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 31.05.2019 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 01.06.2019 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 02.06.2019 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  360 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).