REGULAMIN XI BIEGU IM. WŁADYSŁAWA HRABIEGO ZAMOYSKIEGO

1. CEL IMPREZY:
Uczczenie pamięci Władysława hrabiego Zamoyskiego.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE:
Start: 11 czerwca 2021 r. (niedziela), godz. 7.30 z Palenicy Białczańskiej (przed Morskim Okiem)
Uroczyste zakończenie: ok. 13.00 w Kinie "Sokół", ul. Orkana 2

4. TRASA BIEGU:
Trasa biegu prowadzi drogą asfaltową z Palenicy Białczańskiej (980 m n.p.m.)
przez Wodogrzmoty Mickiewicza (1100 m n.p.m.) do Morskiego Oka (1410 m n.p.m.).

DYSTANS: 10 km

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety:

 • K - 1   16 - 34 lat
 • K - 2   35 - 49 lat
 • K - 3   50 lat i więcej

Mężczyźni:

 • M - 1   16 - 39 lat
 • M - 2   40 - 49 lat
 • M - 3  50 - 59 lat
 • M - 4   60 lat i więcej

6. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają oryginalny pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

7. ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne XI Biegu im Władysława hrabiego Zamoyskiego mieści się w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2, tel./fax. 18 206 41 56.
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 250-300 osób, co uzależnione jest od zgody TPN (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów).
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w biegu.

Zapisy trwają od 10 kwietnia 2021 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 30 maja 2021 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji możliwości przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo i smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie oraz dowód ubezpieczenia na czas biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie musi uwzględniać udział w tego typu zawodach sportowych). W przypadku innych wymaganych dokumentów, zawodnicy będą informowani o tym za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb.

8. OPŁATY:
Opłata za bieg wynosi:
80 zł (100 zł opłata wniesiona w biurze zawodów).
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem  "imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Zamoyskiego".

Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach np. kontuzja zwracamy "wpisowe" po wcześniejszym e-mailu ze stosowną prośbą i podaniem nr konta, nie później niż do 30 maja br.).

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-pamiątkową koszulkę techniczną,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 30 kwietnia 2021 r., pomocy przy organizacji zawodów i bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie
w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 (lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb) w dniu 10.06.2021 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 20:00, 11.06.2021 r. (piątek) w godz. 17:00 – 21:00, 12.06.2021 r. (sobota) w godz. 18:00 – 19:00.
W dniu 13.06.2021 r. na miejscu startu (Palenica Białczańska) w godz. 6:45 – 7:15 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Maseczka do zasłaniania ust w strefie startu i na punktach odżywczych (w przypadku dalszego trwania obostrzeń epidemicznych).
Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Biegu Zamoyskiego rezygnujemy z plastikowych kubeczków. Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę. Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedyne miejsce, w którym można zostawić śmieci, to punkt odżywczy (usytuowany mniej więcej w połowie trasy).
Osoby nierespektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Ze względu na trudną trasę jest obowiązkowe ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (obejmujące udział w tego typu zawodach sportowych) a organizator nie zapewnia ubezpieczenia.
c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
d. Przypominamy, że zawody odbywają się na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!
Na trasie ustawione mogą być punkty kontrolne.
e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów. Nie zapewnia także transportu spod Morskiego Oka na Palenicę Białczańską.
f. W dniu 13.06.2021 r. w godzinach 6:45 – 7:15 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu im. hrabiego Władysława Zamoyskiego rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Administratorem danych osobowych uczestników jest: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. Cel przetwarzania: organizacja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.
p. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).
q. Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji regulaminu z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu
i fb. wydarzenia.

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 11.06.2021 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 12.06.2021 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 13.06.2021 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  400 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).