REGULAMIN XI BIEGU IM. WŁADYSŁAWA HRABIEGO ZAMOYSKIEGO

1. CEL IMPREZY:
Uczczenie pamięci Władysława hrabiego Zamoyskiego.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE:
Start: 07 czerwca 2020 r. (niedziela), godz. 7.30 z Palenicy Białczańskiej (przed Morskim Okiem)
Uroczyste zakończenie: ok. 13.00 w Kinie "Sokół", ul. Orkana 2

4. TRASA BIEGU:
Trasa biegu prowadzi drogą asfaltową z Palenicy Białczańskiej (980 m n.p.m.)
przez Wodogrzmoty Mickiewicza (1100 m n.p.m.) do Morskiego Oka (1410 m n.p.m.).

DYSTANS: 10 km

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Kobiety:

 • K - 1   16 - 34 lat
 • K - 2   35 - 49 lat
 • K - 3   50 lat i więcej

Mężczyźni:

 • M - 1   16 - 39 lat
 • M - 2   40 - 49 lat
 • M - 3  50 - 59 lat
 • M - 4   60 lat i więcej

6. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca I - VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują oryginalny pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

7. ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne XI Biegu im Władysława hrabiego Zamoyskiego mieści się w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2, tel./fax. 18 206 41 56.
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 300 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów).
Osoby niepełnoletnie muszą dodatkowo przedstawić pisemną zgodę rodzica (opiekuna prawnego) na udział w biegu.

Zapisy trwają od 5 marca 2020 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 15 maja 2020 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo i smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
Bieg ma charakter otwarty. Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu.

8. OPŁATY:
Opłata za bieg wynosi:
80 zł (100 zł opłata wniesiona w biurze zawodów).
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem  "imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Zamoyskiego".

Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach np. kontuzja zwracamy "wpisowe" po wcześniejszym e-mailu ze stosowną prośbą i podaniem nr konta, nie później niż do 15 maja br.).

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-pamiątkową koszulkę techniczną,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 30 marca 2020 r. i bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 w dniach 04.06.2020 r. (czwartek) w godz. 17.00 - 20.00, 05.06.2020 r. (piątek) w godz. 17.00 - 21.00, 06.06.2020 r. (sobota) w godz. 18.00 - 19.00.
W dniu 07.06.2020 r. na miejscu startu (Palenica Białczańska) w godz. 6.45 - 7.15 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani.

b. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
c. Ze względu na trudną trasę jest obowiązkowe ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (obejmujące udział w tego typu zawodach sportowych) a organizator nie zapewnia ubezpieczenia.
d. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
e. Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
f. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów. Nie zapewnia także transportu spod Morskiego Oka na Palenicę Białczańską.
g. W dniu 07.06.2020 r. w godzinach 6.45-7.15 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
h. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
i. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
j. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
k. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
l. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
ł. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
m. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
n. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
o. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu im. hrabiego Władysława Zamoyskiego rozstrzyga Sędzia Główny jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
p. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

r. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 05.06.2020 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 06.06.2020 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 07.06.2020 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  400 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).