Regulamin XV Wysokogórskiego Biegu im. druha Franciszka Marduły
oraz XI Mistrzostw Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning

1. CEL IMPREZY
Uczczenie pamięci druha Franciszka Marduły wieloletniego naczelnika i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, lutnika, sportowca i wychowawcy młodzieży.
Wyłonienie Mistrzów Polski w Skyrunningu.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE
1 lipca 2023 r. (sobota) godz. 7.00, start honorowy: Park Miejski,
start ostry: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX).
Uroczyste zakończenie: ok. 15:00 w Kinie "Sokół", ul. Orkana 2.

4. TRASA BIEGU
Trasa biegu prowadzi ulicami miasta Zakopane oraz szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ponieważ bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym, zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni, a na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego po znakowanych szlakach. Zawodnicy schodzący ze szlaku będą dyskwalifikowani!
Przebieg trasy biegu tylko dla osób pełnoletnich (długość trasy około 32,o km, deniwelacja: 2218m).
START: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX) - ul. Zamoyskiego - Rondo Jana Pawła II - Aleja Przewodników Tatrzańskich - Nosal (od strony tamy) - Nosalowa Przełęcz - Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Schronisko Murowaniec - Czarny Staw Gąsienicowy - Przełęcz Karb - Czerwone Stawki - Świnicka Przełęcz - Przełęcz Liliowe - Beskid - Sucha Przełęcz - Kasprowy Wierch - Myślenickie Turnie - Kuźnice - Kalatówki - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Dr. Do Białego- ul. Grunwaldzka - ul. Staszica - META Park Miejski

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych przebieg trasy i limity czasu mogą ulec zmianie (patrz mapka).
Przy schronisku Murowaniec obowiązuje limit czasu: 2.00 h, a na Kasprowym Wierchu: 3.30 h, jeżeli zawodnik w tym czasie nie przebiegnie przez usytuowane tam punkt kontrolne nie będzie mógł kontynuować biegu.
Na mecie obowiązuje limit: 6.00 h.
Na trasie występują długie podbiegi oraz strome i bardzo niebezpieczne zbiegi!

5. KLASYFIKACJE
Bieg główny, MP w Skyrunningu (32,0 km).

Klasyfikacje indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

 • Junior K i M  18 - 19 (urodzeni 1.07.2003 - 1.07.2005). Dot. tylko MP w Skyrunningu
 • Senior K i M 20 - 39 (urodzeni w latach 1984 - 2005)
 • Masters K i M  40 - 49 (urodzeni w latach 1974 - 1983)
 • Weteran I  K i M  50 - 59 (urodzeni w latach 1964 - 1973)
 • Weteran II  K i M  60+ (urodzeni w roku 1963 i starsi)
 • Klasyfikacja drużynowa

O wyniku drużyny decyduje suma miejsc 3 najlepszych zawodników lub zawodniczek z danego klubu w klasyfikacji open. Wygrywa drużyna, która ma najmniejszą sumę miejsc. Jeżeli drużyna ukończy bieg w składzie mniejszym niż trzyosobowy nie będzie klasyfikowana drużynowo.
O przynależności do drużyny będzie decydować wyłącznie identycznie brzmiąca nazwa klubu podana w zgłoszeniu! 

6. NAGRODY
6a. NAGRODY W BIEGU MARDUŁY
Zawodnik, który pierwszy osiągnie linię mety, otrzymuje statuetkę Sokoła.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III statuetka + bon lub nagrody rzeczowe, IV-VI bon lub nagrody rzeczowe

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III bon lub nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają oryginalny pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

6 b. NAGRODY MISTRZOSTW POLSKI W SKYRUNNINGU
Klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce 1000 zł
 • II miejsce 500 zł
 • III miejsce 400 zł
 • IV miejsce 300 zł
 • V miejsce 200 zł

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III medale
 • Wysokość nagród może ulec zmianie, w zależności od hojności sponsorów. Nagrody należy odebrać osobiście w trakcie dekoracji po zakończeniu biegu.

7. ZGŁOSZENIA

Biuro Organizacyjne XV Wysokogórskiego Biegu im dh. Franciszka Marduły mieści się 
w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów).
Zawodnicy, którzy opłacili start w biegu, który odbył się w 2022 roku, lecz nie wystartowali a przenieśli tę opłatę na 2023 rok, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2022 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony zostanie o już znajdujących się na liście startowej zawodników.
Zapisy trwają od 24 lutego 2023 r. (od godz. 18:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10 czerwca 2023 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc automatycznie zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń.


8. OPŁATY
Progi opłaty za bieg:
1/ do 30 kwietnia 2023 r.*): 350,00 zł;
2/ do 31 maja 2023 r. *): 370,00 zł;
3/ do 10 czerwca 2023 r. *): 390,00 zł.
*) decyduje data zapisu na listę główną lub listę rezerwową

Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Marduły”  Wszystkie opłaty startowe przeznaczane są na cele organizacyjne biegu oraz ewentualnie inne cele statutowe Towarzystwa.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W przypadku przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo lub smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
Osoby, które zapiszą się na listę rezerwową, w przypadku umożliwienia im wpisania na listę główną, będą korzystały z opłaty za uczestnictwo w wysokości ustalonej na dzień dokonania pierwotnego zapisu.
W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31 maja 2023 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora mailowo na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.

W ramach wpisowego organizator zapewnia co najmniej:
- wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
- numer startowy,
- worek na depozyt,
- napoje i wyżywienie na punktach odżywczych oraz ciepły posiłek na mecie,
- zabezpieczenie medyczne,
- upominek (jeśli bieg będzie miał sponsora),
- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
- dyplomy i nagrody dla najlepszych.
Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 31 marca 2023 r., bezwzględnej pomocy przy organizacji wcześniejszych lub tegorocznych zawodów oraz bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Kinie „Sokół”, ul. Orkana 2 (lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb) w dniu 30 czerwca 2023 r. (piątek) w godz. 16:00 – 21:00 oraz w dniu 1 lipca 2023 r. na miejscu startu honorowego w godz. 6:00 – 6:45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).
Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie. W przypadku innych wymaganych dokumentów, zawodnicy będą informowani o tym za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem do koordynatora biegu, bidon o pojemności co najmniej 0,5l/ softflask / kubeczek (do wyboru), folia NRC, gwizdek.
Wyposażenie może być skontrolowane bezpośrednio przed startem oraz na trasie biegu. Brak jednego elementu wyposażenia skutkuje karą czasową 10 minut. Brak dwóch elementów skutkuje dyskwalifikacją uczestnika. Organizator ma prawo nie dopuścić do startu osób, które nie spełniają regulaminowych wymogów. W razie wykluczenia uczestnika z biegu na skutek niedopełnienia regulaminowych wymogów wyposażenia opłata za bieg nie podlega zwrotowi.

Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Wysokogórskiego Biegu im. dh. Franciszka Marduły
rezygnujemy z plastikowych kubeczków. Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę / colę.
Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedyne miejsca, w których można zostawić śmieci, to punkty odżywcze (Kuźnice, Murowaniec, Kasprowy Wierch oraz meta biegu Park Miejski).
Osoby nie respektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.
Dziękujemy za zrozumienie i do zobaczenia na starcie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Z uwagi na wymagającą i trudną technicznie trasę biegu Organizator zachęca uczestników do wykupienia we własnym zakresie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas biegu, uwzględniającego udział w tego typu zawodach sportowych.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu na czas trwania imprezy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu i zaleca indywidualny zakup takiego ubezpieczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia do startu lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu. Uczestnicy zawodów otrzymają chipy wraz z paskami, które należy przywiązać do kostki u nogi. Po zakończeniu biegu chipy wraz z paskami należy zwrócić organizatorom.
d. Informujemy, że w wyniku spotkania z naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Zakopanem oraz dyrekcją TPN ustalono, że bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym a zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po znakowanych szlakach.
Ponadto przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!
e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
f. W dniu 1 lipca 2023 r. w godzinach 6.00 - 6.45 rzeczy osobiste będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Wysokogórskiego Biegu i GP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Administratorem danych osobowych uczestników jest: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. Cel przetwarzania: organizacja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.