Regulamin | Weekend biegowy z Sokołem

Regulamin XII Wysokogórskiego Biegu im. druha Franciszka Marduły
oraz VIII Mistrzostw Polski w Biegach Wysokogórskich Skyrunning

1. CEL IMPREZY

Uczczenie pamięci druha Franciszka Marduły wieloletniego naczelnika i prezesa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem, lutnika, sportowca i wychowawcy młodzieży.
Wyłonienie Mistrzów Polski w Skyrunningu.
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu Tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE
1 czerwca 2019 r. (sobota) godz. 7.00, start honorowy: Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół",
ul. Orkana 2 (przed kinem "Sokół") start ostry: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX).
Uroczyste zakończenie: ok. 15.00 w Kinie "Sokół".

4. TRASA BIEGU
Trasa biegu prowadzi ulicami miasta Zakopane oraz szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Ponieważ bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym, zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni, a na terenie Tatrzańskiego
Parku Narodowego po znakowanych szlakach. Zawodnicy schodzący ze szlaku będą dyskwalifikowani!
Przebieg trasy biegu tylko dla osób pełnoletnich (długość trasy około 32,o km).
START: ul. Krupówki (na wysokości restauracji SPHINX) - ul. Zamoyskiego - Rondo Jana Pawła II - Aleja Przewodników Tatrzańskich - Nosal (od strony tamy) - Nosalowa Przełęcz - Kuźnice - Dolina Jaworzynka - Schronisko Murowaniec - Czarny Staw Gąsienicowy - Przełęcz Karb - Czerwone Stawki - Świnicka Przełęcz - Przełęcz Liliowe - Beskid - Sucha Przełęcz - Kasprowy Wierch - Myślenickie Turnie - Kuźnice - Kalatówki - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Dr. Do Białego- ul. Grunwaldzka - ul. Staszica - META Park Miejski

Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych przebieg tras może ulec zmianie (patrz mapka).
Przy schronisku Murowaniec obowiązuje limit czasu: 2.00 h, a na Kasprowym Wierchu: 3.30 h, jeżeli zawodnik w tym czasie nie przebiegnie przez usytuowane tam punkt kontrolne nie będzie mógł kontynuować biegu.
Na mecie obowiązuje limit: 6.00 h.
Na trasie występują długie podbiegi oraz strome i bardzo niebezpieczne zbiegi!

5. KLASYFIKACJE
Bieg główny, MP w Skyrunningu (32,0 km).

Klasyfikacje indywidualne: generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

 • Junior K i M  18 - 19 (urodzeni 01.06.1999 - 31.05.2001). Dot. tylko MP w Skyrunningu
 • Senior K i M  do 39 (urodzeni w latach 2001 -1980)
 • Masters K i M  40 - 49 (urodzeni w latach 1979 - 1970)
 • Weteran I  K i M  50 - 59 (urodzeni w latach 1969 - 1960)
 • Weteran II  K i M  60+ (urodzeni w roku 1959 i starsi)
 • Klasyfikacja drużynowa

O wyniku drużyny decyduje suma miejsc 4 najlepszych zawodników lub zawodniczek z danego klubu w klasyfikacji open, wygrywa drużyna, która ma najmniejszą sumę miejsc. Jeżeli drużyna ukończy bieg w składzie mniejszym niż czteroosobowy nie będzie klasyfikowana w klasyfikacji drużynowej.
O przynależności do drużyny będzie decydować wyłącznie identycznie brzmiąca nazwa klubu podana w zgłoszeniu! Istnieje jedynie możliwość - na wniosek osoby której to dotyczy - poprawiania oczywistych pomyłek literowych.

6 a. NAGRODY
Zawodnik, który pierwszy osiągnie linię mety otrzymuje statuetkę Sokoła.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III statuetka + bon na nagrody rzeczowe, IV-VI bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują oryginalny pamiątkowy medal i dyplom oraz wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą kumulować się z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

6 b. NAGRODY MISTRZOSTW POLSKI W SKYRUNNINGU
Klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn:

 • I miejsce 600 zł
 • II miejsce 500 zł
 • III miejsce 400 zł
 • IV miejsce 300 zł
 • V miejsce 200 zł

Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:

 • miejsca: I - III medale

7. ZGŁOSZENIA

Biuro Organizacyjne Wysokogórskiego Biegu im dh. Franciszka Marduły mieści się 
w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób. (30 miejsc do dyspozycji organizatora)

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej rozpoczną się 9 marca 2019 r. (link na biegisokole.pl). 
Zawodnicy do biegu będą kwalifikowani na podstawie kolejności zaksięgowanych wpłat.
Jeśli ktoś dokona wpłaty, a zdarzy się, że nie zostanie zakwalifikowany do biegu pieniądze zostaną zwrócone na konto z którego został dokonany przelew.

Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie oraz dowód ubezpieczenia na czas biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie musi uwzględniać udział w tego typu zawodach sportowych).


8. OPŁATY
Opłata za bieg wynosi  200 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Marduły” 

Po zakwalifikowaniu do biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi (w szczególnych przypadkach np. kontuzja zwracamy "wpisowe" po wcześniejszym mailu ze stosowną prośbą i podaniem nr konta, nie później niż do 26 maja br.).

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-upominek od firmy DYNAFIT,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych,

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia się do 5 maja 2019 r.).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH

Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 w dniu 30.05.2019 r. (czwartek) w godz. 17.00 - 20.00, 31.05.2019 r. (piątek) w godz. 17.00 - 21.00.
W dniu 01.06.2019 r. na miejscu startu honorowego w godz. 6.00 - 6.45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

Bidon / softflask / kubeczek (do wyboru).

Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Wysokogórskiego Biegu im. dh. Franciszka Marduły
rezygnujemy z plastikowych kubeczków.
Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę / colę.
Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedynym miejscem gdzie można zostawić śmieci to punkty odżywcze (Kuźnice, Murowaniec, Kasprowy Wierch oraz meta biegu Park Miejski).
Osoby nie respektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.
Dziękujemy za zrozumienie i do zobaczenia na starcie.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Ze względu na trudną trasę jest obowiązkowe ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (obejmujące udział w tego typu zawodach sportowych).
c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki 
 z przodu centralnie na klatce piersiowej.
d. Informujemy, że w wyniku spotkania z naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego KPP w Zakopanem oraz dyrekcją TPN ustalono, że bieg będzie się odbywał przy otwartym ruchu drogowym a zawodnicy zobowiązani są do: poruszania się na trasie biegu prawym pasem ruchu jak najbliżej krawędzi jezdni a na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego po znakowanych szlakach.
Ponadto przypominamy, że zawody odbywają się, na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujacych na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!

e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
f. W dniu 01.06.2019 r. w godzinach 6.00 - 6.45 rzeczy osobiste będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.

g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Wysokogórskiego Biegu i GP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku 
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem
Burmistrz Miasta Zakopane

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 31.05.2019 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 01.06.2019 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 02.06.2019 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  360 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).