Regulamin XV Biegu Sokoła

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE:
Start: 28 czerwca 2024 r. (piątek), godz. 15:00 z Kuźnic
Uroczyste zakończenie: ok. 19:00 w Kinie "Sokół" lub Kinie „Miejsce”, ul. Orkana 2

4. TRASA BIEGU:
Kuźnice - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Droga pod Reglami - Dolina Strążyska - Ścieżka nad Reglami - Czerwona Przełęcz - Ścieżka nad Reglami - Kalatówki - META: Kuźnice
Trasa biegu przebiega wyłącznie szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zabronione jest poruszanie się poza szlakami pod groźbą dyskwalifikacji!

DYSTANS: 15,6 km (deniwelacja: 1013m)

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Bieg główny kobiet:

 • K - 1    18 - 34 lat (urodzeni w okresie 28.06.1990 – 28.06.2006)
 • K - 2    35 - 49 lat (urodzeni w latach 1975 – 1989)
 • K - 3   50 lat i więcej (urodzeni w roku 1974 i wcześniej)

Bieg główny mężczyzn:

 • M - 1   18 - 39 lat (urodzeni w okresie 28.06.1985 - 28.06.2006)
 • M - 2   40 - 49 lat (urodzeni w latach 1975 - 1984)
 • M - 3   50 - 59 lat (urodzeni w latach 1965 – 1974)
 • M - 4   60 lat i więcej (urodzeni w roku 1964 i wcześniej)

6. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I - VI  nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca  I - VI  nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I - III nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I - III nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają oryginalny, pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

7. ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne XV Biegu Sokoła mieści się 
w biurze zarządu TG „Sokół” Zakopane (budynek Sokolni), ul. Orkana 2a,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 200 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity).
Zawodnicy, którzy opłacili start w biegu, który odbył się w 2022 roku, lecz nie wystartowali a przenieśli tę opłatę na 2024 rok, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2022 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony zostanie o już znajdujących się na liście startowej zawodników.

Zapisy trwają od 30 stycznia 2024 r. (od godz. 20:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 20 czerwca 2024 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń

8. OPŁATY:
Progi opłaty za bieg:
1/ do 29 lutego 2024 r.*): 150,00 zł;
2/ do 31 maja 2024 r. *): 170,00 zł;
3/ do 20 czerwca 2024 r. *): 190,00 zł.
*) decyduje data zapisu na listę główną lub listę rezerwową

Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Sokoła i ew. numer referencyjny zgłoszenia”.

Wszystkie opłaty startowe przeznaczane są na cele organizacyjne biegu oraz ewentualnie inne cele statutowe Towarzystwa.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo lub smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31 maja 2024 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora mailowo na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.
Osoby, które zapiszą się na listę rezerwową, w przypadku umożliwienia im wpisania na listę główną, będą korzystały z opłaty za uczestnictwo w wysokości ustalonej na dzień dokonania pierwotnego zapisu.
W ramach wpisowego organizator zapewnia co najmniej:
- wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
- numer startowy,
- chip,
- worek na depozyt,
- napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
- zabezpieczenie medyczne,
- upominek od sponsora,
- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
- dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 31 marca 2024 r., pomocy przy organizacji zawodów i bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w biurze zarządu TG „Sokół” Zakopane (budynek Sokolni), ul. Orkana 2a:
- w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) w godz. 18:00 – 20:00 (Bieg Sokoła, Bieg Marduły, Bieg Zamoyskiego),
- w dniu 28 czerwca 2024 r. (piątek) na miejscu startu (Kuźnice) w godz. 13:30 – 14:45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie. W przypadku innych wymaganych dokumentów, zawodnicy będą informowani o tym za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
Naładowany telefon komórkowy z zapisanym numerem do koordynatora biegu.
Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Biegu Sokoła rezygnujemy z plastikowych kubeczków. Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę / colę. Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedyne miejsca, w których można zostawić śmieci, to punkty odżywcze (wylot Doliny Strążyskiej oraz meta biegu w Kuźnicach).
Osoby nierespektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Z uwagi na wymagającą i trudną technicznie trasę biegu Organizator zachęca uczestników do wykupienia we własnym zakresie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas biegu, uwzględniającego udział w tego typu zawodach sportowych.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu na czas trwania imprezy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu i zaleca indywidualny zakup takiego ubezpieczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia do startu lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu. Uczestnicy zawodów otrzymają chipy wraz z paskami, które należy przywiązać do kostki u nogi. Po zakończeniu biegu chipy wraz z paskami należy zwrócić organizatorom.
d. Zawody odbywają się na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
f. W dniu 28.06.2024 r. w godzinach 14:00 – 14:45 rzeczy osobiste będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu Sokoła i GP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Administratorem danych osobowych uczestników jest: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. Cel przetwarzania: organizacja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.
p. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).
q. O ewentualnych zmianach w regulaminie uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu i fb. wydarzenia.

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 28.06.2024 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 29.06.2024 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 30.06.2024 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
- Biegu Sokoła
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP. Opłatę startową należy uiścić w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji na wszystkie 3 biegi!!! W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  600 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 
Opłatę startową osoby startujące w Grand Prix muszą uiścić w ciągu 3 dni roboczych od rejestracji na wszystkie 3 biegi!!!

W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 31 maja 2024 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora mailowo na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).