Regulamin XIV Biegu Sokoła

1. CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

2. ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem

3. TERMIN I MIEJSCE:
Start: 3 lipca 2022 r. (niedziela), godz. 8:00 z Kuźnic
Uroczyste zakończenie: ok. 13.00 w Kinie "Sokół", ul. Orkana 2

4. TRASA BIEGU:
Kuźnice - Ścieżka nad Reglami - Dolina Białego - Droga pod Reglami - Dolina Strążyska - Ścieżka nad Reglami - Czerwona Przełęcz - Ścieżka nad Reglami - Kalatówki - META: Kuźnice
Trasa biegu przebiega wyłącznie szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zabronione jest poruszanie się poza szlakami pod groźbą dyskwalifikacji!

DYSTANS: 15,6 km (deniwelacja: 1013m)

5. KATEGORIE WIEKOWE:
Bieg główny kobiet:

 • K - 1    18 - 34 lat (urodzeni w okresie 03.07.1988 – 03.07.2004)
 • K - 2    35 - 49 lat (urodzeni w latach 1973 – 1987)
 • K - 3   50 lat i więcej (urodzeni w roku 1972 i wcześniej)

Bieg główny mężczyzn:

 • M - 1   18 - 39 lat (urodzeni w okresie 03.07.1983 - 03.07.2004)
 • M - 2   40 - 49 lat (urodzeni w latach 1973 - 1982)
 • M - 3   50 - 59 lat (urodzeni w latach 1963 – 1972)
 • M - 4   60 lat i więcej (urodzeni w roku 1962 i wcześniej)

6. NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I - VI  bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca  I - VI  bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I - III bon na nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg, otrzymają oryginalny, pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

6b. NAGRODY MISTRZOSTW POLSKI TOWARZYSTW GIMNASTYCZNYCH „SOKÓŁ” W BIEGACH WYSOKOGÓRSKICH

W I Mistrzostwach Polski Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” klasyfikowane/i zostaną wyłącznie zawodniczki/cy, którzy na dzień 03.07.2022 r. będą członkami jednego z Gniazd Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” i na żądanie Organizatora okażą dokument to potwierdzający.

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

• miejsca: I - III statuetka + medal
Wysokość nagród może ulec zmianie, w zależności od hojności sponsorów.

7. ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne XIV Biegu Sokoła mieści się 
w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 350 osób (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora m.in. dla uczestników elity i sponsorów oraz 100 przeznaczonych dla zawodników startujących w Mistrzostwach Polski Towarzystw Gimnastycznych „Sokół”).
Zawodnicy, którzy opłacili start w biegu, który odbył się w 2021 roku, lecz nie wystartowali a przenieśli tę opłatę na 2022 rok, zostaną z automatu wpisani na tegoroczną listę startową i nie muszą dokonywać dodatkowych zapisów (opłaty startowe dla tych zawodników pozostają bez zmiany w porównaniu z 2021 rokiem). Wobec powyższego limit dostępnych zgłoszeń na bieg pomniejszony zostanie o już znajdujących się na liście startowej zawodników.

Zapisy trwają od 19 lutego 2022 r. (od godz. 18:00) do wyczerpania limitu miejsc lub do 10 czerwca 2022 r. Po wyczerpaniu limitu miejsc zostaną otwarte zapisy na listę rezerwową. O znalezieniu się na liście startowej biegu decyduje kolejność zarejestrowanych zgłoszeń

8. OPŁATY:
Progi opłaty za bieg:
1/ do 30 marca 2022 r.: 150,00 zł;
2/ do 15 maja 2022 r.: 170,00 zł;
3/ do 10 czerwca 2022 r.: 190,00 zł.

Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w Biegu Sokoła i ew. numer referencyjny zgłoszenia”.

Wszystkie opłaty startowe przeznaczane są na cele organizacyjne biegu oraz ewentualnie inne cele statutowe Towarzystwa.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.
W sytuacji przeniesienia z listy rezerwowej na listę główną zawodnik będzie informowany e-mailowo lub smsem na adres e-mail i nr tel. podany podczas rejestracji.
W razie rezygnacji ze startu opłata nie podlega zwrotowi, jednak w terminie do 10 czerwca 2022 r. możliwe jest przeniesienie związanego z nią pakietu startowego na osobę z listy rezerwowej. Należy wówczas poinformować o tym organizatora mailowo na adres: biegisokole@gmail.com. Organizator skontaktuje wówczas takiego zawodnika z osobą z listy rezerwowej, którzy dokonają rozliczenia za bieg między sobą.
Osoby, które zapiszą się na listę rezerwową, w przypadku umożliwienia im wpisania na listę główną, będą korzystały z opłaty za uczestnictwo w wysokości ustalonej na dzień dokonania pierwotnego zapisu.
W ramach wpisowego organizator zapewnia co najmniej:
- wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
- numer startowy,
- chip,
- worek na depozyt,
- napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
- zabezpieczenie medyczne,
- upominek od sponsora,
- medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
- dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. „Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach do dnia 31 marca 2022 r., pomocy przy organizacji zawodów i bieżącego regulowania składek członkowskich).

9. WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Kinie „Sokół”, ul. Orkana 2 (lub w innym miejscu wskazanym uprzednio przez Organizatora – informacja o tym fakcie zostanie przekazana za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb):
- w dniu 01.07.2022 r. (piątek) w godz. 16:00 – 21:00,
- w dniu 02.07.2022 r. (sobota) w godz. 18:00 – 20:00
- w dniu 03.07.2022 r. na miejscu startu (Kuźnice) w godz. 7:00 – 7:45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

Zawodnicy muszą przedstawić w biurze zawodów: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie. W przypadku innych wymaganych dokumentów, zawodnicy będą informowani o tym za pomocą odrębnych komunikatów na stronie zawodów i na fb.

10. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:
Maseczka do zasłaniania ust w strefie startu i na punktach odżywczych (w przypadku dalszego trwania obostrzeń epidemicznych).
Drodzy Biegacze, informujemy, że na trasie Biegu Sokoła rezygnujemy z plastikowych kubeczków. Prosimy o zabranie własnego bidonu, do którego będziemy nalewać wodę / colę. Przypominamy, iż jest niedopuszczalne wyrzucanie butelek, opakowań po żelach, batonach itp. na trasie biegu.
Jedyne miejsca, w których można zostawić śmieci, to punkty odżywcze (wylot Doliny Strążyskiej oraz meta biegu w Kuźnicach).
Osoby nierespektujące tego zapisu będą dyskwalifikowane.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a. Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
b. Z uwagi na wymagającą i trudną technicznie trasę biegu Organizator zachęca uczestników do wykupienia we własnym zakresie indywidualnego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków na czas biegu, uwzględniającego udział w tego typu zawodach sportowych.
Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec uczestników biegu na czas trwania imprezy. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu i zaleca indywidualny zakup takiego ubezpieczenia.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającymi w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia do startu lub kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

c. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu. Uczestnicy zawodów otrzymają chipy wraz z paskami, które należy przywiązać do kostki u nogi. Po zakończeniu biegu chipy wraz z paskami należy zwrócić organizatorom.
d. Przypominamy, że zawody odbywają się na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.:
-zakaz schodzenia ze szlaku;
-zakaz wyrzucania śmieci;
-zakaz płoszenia zwierząt.
Zawodnicy nieprzestrzegający powyższych zasad będą dyskwalifikowani!
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
e. Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
f. W dniu 11.06.2021 r. w godzinach 15:00 – 15:45 rzeczy osobiste będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
g. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
h. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
i. Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
j. Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nieprzestrzegające ładu sportowego.
k. Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne
i nieodwołalne.
l. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
ł. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
m. Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
n. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu Sokoła i GP rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
o. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku
w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy. Administratorem danych osobowych uczestników jest: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Gniazdo w Zakopanem. Cel przetwarzania: organizacja Zakopiańskiego Weekendu Biegowego z Sokołem.
p. Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin).
q. Ze względu na dynamikę sytuacji epidemiologicznej organizator zastrzega prawo do modyfikacji regulaminu z powodów niezależnych od siebie i podyktowanych względami bezpieczeństwa jak np. zmiana sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i związane z tym rygory oraz zalecenia odpowiednich służb państwowych. O ewentualnych zmianach uczestnicy będą informowani w odpowiednich komunikatach na stronie internetowej biegu
i fb. wydarzenia.

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i powiatu tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół' Gniazdo w Zakopanem

WYKAZ IMPREZ:
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 2.07.2022 r.
Bieg Sokoła 3.07.2022 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie obu biegów:
- Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
- Biegu Sokoła
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.
Opłatę startową należy uiścić w ciągu 5 dni roboczych od rejestracji. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  430 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I - VI oraz OPEN kobiet za miejsca I - III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).