Regulamin

Regulamin XI Biegu Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji,
promocja Tatr, Zakopanego i powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół” Gniazdo w Zakopanem
Burmistrz Miasta Zakopane

TERMIN I MIEJSCE:
Start: 8 czerwca 2018 r. o godz. 16:00 z  Kuźnic
Uroczyste zakończenie: ok. 20.00 w Kinie “Sokół”

TRASA:
Kuźnice – Ścieżka nad Reglami – Dolina Białego – Droga pod Reglami – Dolina Strążyska – Ścieżka nad Reglami – Czerwona Przełęcz – Ścieżka nad Reglami – Kalatówki – META: Kuźnice
Trasa biegu przebiega wyłącznie szlakami turystycznymi Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Zabronione jest poruszanie się poza szlakami pod groźbą dyskwalifikacji!

DYSTANS: 15,6 km

KATEGORIE WIEKOWE:
Bieg główny kobiet:

 • K – 1    18 – 34 lat
 • K – 2    35 – 49 lat
 • K – 3   50 lat i więcej

Bieg główny mężczyzn:

 • M – 1   18 – 39 lat
 • M – 2   40 – 49 lat
 • M – 3   50 – 59 lat
 • M – 4   60 lat i więcej

NAGRODY:
Klasyfikacja generalna kobiet

 • miejsca I – VI  bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacja generalna mężczyzn

 • miejsca  I – VI  bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe kobiet

 • miejsca I – III bon na nagrody rzeczowe

Klasyfikacje wiekowe mężczyzn

 • miejsca I – III bon na nagrody rzeczowe

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymują oryginalny, pamiątkowy medal.
Nagrody w klasyfikacji wiekowej nie mogą się kumulować z nagrodami w klasyfikacji generalnej.
Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji wiekowych jest ukończenie biegu przez minimum trzech zawodników w danej kategorii (w przeciwnym razie zostaną sklasyfikowani w kategorii niższej).
Warunkiem odbioru nagrody jest osobisty udział zawodnika w uroczystości rozdania nagród.

ZGŁOSZENIA:
Biuro Organizacyjne XI Biegu Sokoła mieści się 
w siedzibie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” Gniazdo w Zakopanem przy ul. Orkana 2,  tel./fax. 18 206 41 56
Uwaga!!! Ze względu na charakter biegu musimy ograniczyć ilość startujących do 200 osób. (w tym 20 miejsc do dyspozycji organizatora)

Zgłoszenia tylko w formie elektronicznej rozpoczną się 10 marca 2018 r. Koniec zapisów nastąpi 18 marca 2018 r. (link na biegisokole.pl). 
Zawodnicy  do biegu będą kwalifikowani na podstawie losowania. Wyniki będą znane 25 marca 2018 r.
Osoby wylosowane muszą wnieść opłatę startową w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od dnia ogłoszenia wyników
Nie dopełnienie tej formalności skutkuje skreśleniem z listy i umożliwia organizatorowi, przeprowadzenie dodatkowego losowania.

UWAGA! W pierwszej kolejności losujemy Bieg Marduły (osoby wylosowane, które zapisały się na trzy biegi i zaznaczyły udział w „Grand Prix” zostaną zakwalifikowane na wszystkie trzy biegi)
Dlatego nie ma możliwości po wylosowaniu  rezygnacji z poszczególnych biegów lub przekazywania pakietów startowych  innym. Rezygnacja z jednego biegu oznacza rezygnację ze wszystkich pozostałych.

Ilość wolnych miejsc na Bieg Sokoła to: 180 – (minus) ilość wylosowanych osób w Biegu Marduły, które zdeklarowały udział w „Grand Prix”.

Osoby wylosowane i rezygnujące z udziału w biegu, proszone są o powiadomienie Organizatora w celu przeprowadzenia dodatkowego losowania z listy rezerwowej. Nie ma możliwości przekazywania/odsprzedawania pakietów startowych.

Bieg wyłącznie dla zawodników pełnoletnich, którzy muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożyć własnoręczne oświadczenie o zdolności do biegu, formularz zgłoszeniowy i wpłacić opłatę startową.

OPŁATY:
Opłata za bieg wynosi:
90 zł
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 z informacją “imię, nazwisko, za udział w Biegu Sokoła”.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

W ramach wpisowego organizator zapewnia:
-wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
-numer startowy,
-worek na depozyt,
-napoje na punktach odżywczych oraz poczęstunek na mecie,
-zabezpieczenie medyczne,
-pamiątkową koszulkę techniczną,
-medal (pod warunkiem ukończenia biegu zgodnie z regulaminem),
-dyplomy i nagrody dla najlepszych.

Członkowie T.G. “Sokół” Zakopane są zwolnieni z opłaty startowej (pod warunkiem zgłoszenia się do 15 maja 2018 r.).

WYDAWANIE NUMERÓW STARTOWYCH:
Wydawanie numerów startowych oraz materiałów biegowych odbywać się będzie w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych, ul. Partyzantów 1/5 w dniu 07.06.2018 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00.
W dniu 08.06.2018 r. na miejscu startu (Kuźnice) w godz. 15.00 – 15.45 (tylko zawodnicy zapisani z wniesioną opłatą startową).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Udział w biegu jest na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tej imprezy, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia, życia, a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu tylko osoby posiadające dobry stan zdrowia, które nie posiadają przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w tego typu zawodach (oświadczenie).
Ze względu na trudną trasę wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków (organizator nie zapewnia ubezpieczenia).
Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu centralnie na klatce piersiowej.
Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
Na trasie ustawione są punkty kontrolne.
Organizator nie zapewnia darmowych noclegów i nie przyjmuje na siebie obowiązku rezerwacji noclegów.
W dniu 08.06.2018 r. w godzinach 15.00 – 15.45 rzeczy osobiste zapakowane we własne torby, plecaki, worki i inne będzie można oddać do depozytu. Wydawanie depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego.
Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu.
Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem każdego biegu.
Dyrektor Biegu może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
Decyzje lekarza dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora po zasięgnięciu opinii Sędziego Głównego zawodów.
Uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin i przepisy PZLA.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu Sokoła rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Bieg zaliczany jest do Grand Prix Sokoła (odrębny regulamin)

Regulamin Grand Prix Sokoła

CEL IMPREZY:
Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako ogólnie dostępnej formy sportu i rekreacji, promocja Tatr, Zakopanego i Powiatu Tatrzańskiego.

ORGANIZATOR:
Towarzystwo Gimnastyczne “Sokół’ Gniazdo w Zakopanem
Burmistrz Miasta Zakopane

WYKAZ IMPREZ:
Bieg Sokoła 08.06.2018 r.
Wysokogórski Bieg im. dh Franciszka Marduły 09.06.2018 r.
Bieg im. Władysława hrabiego Zamoyskiego 10.06.2018 r.

KLASYFIKACJA:
Warunkiem sklasyfikowania w ramach Grand Prix Sokoła jest ukończenie wszystkich trzech biegów:
– Biegu Sokoła
– Wysokogórskiego Biegu im. dh Franciszka Marduły
– Biegu im. Władysława hrabiego Zamoyskiego
Na końcowy wynik składa się suma czasów w/w biegów.

ZGŁOSZENIA:
Aby zostać zakwalifikowanym do udziału w Grand Prix Sokoła należy na każdy bieg zapisać się osobno i zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym  GP.

Osoby które zapisały się na trzy biegi tworzące cykl Grand Prix Sokoła a nie zaznaczyły tego w formularzu zgłoszeniowym zostaną automatycznie zakwalifikowane do udziału w Grand Prix Sokoła.

Nie ma możliwości po zakwalifikowaniu do Grand Prix Sokoła rezygnacji z poszczególnych biegów lub przekazywania pakietów startowych innym. Rezygnacja z jednego biegu oznacza rezygnację ze wszystkich pozostałych.

OPŁATY
Opłata za GP wynosi  360 zł.
Wpisowe należy wpłacić na konto TG „Sokół” Zakopane nr 88 1240 5165 1111 0010 5075 7175 tytułem „imię, nazwisko, wpisowe za udział w GP Sokoła” 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.

NAGRODY:
Tylko w kategorii OPEN mężczyzn za miejsca I – VI oraz OPEN kobiet za miejsca I – III medale + bon na nagrody rzeczowe (rodzaj i liczba uzależniona będzie od hojności sponsorów).